सरसफाइ तथा ढल शाखा

  • सरसफाइ सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीति कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।
  • सम्बन्धित महाशाखासंग सम्पर्क र समन्वय गरी दातृसंस्थाहरुको सहयोगबाट सञ्चालन हुने सरसफाइ सम्बन्धी आयोजनाहरुको तर्जुमा, अध्ययन, समीक्षा र स्वीकृत गराउने ।
  • द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई सरसफाइ कार्यक्रम तर्जूमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक टेवा पुर्‍याउने काममा सहयोग पुर्‍याउन,
  • जनताको सरसफाई सम्बन्धी आवश्यकता परिपूर्तिगर्न योजनावद्ध रुपमा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र यस सँग सम्बन्धित निकाय र ’emका कार्यक्रम वीच समन्वय कायम गराउने ।
  • सहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रहरुमा वर्षाती तथा गार्हस्थ ढल निकाय (सडक सतहको ढल वाहेक) व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाई आयेजनाहरुबाट लाभान्वित जनसंख्या भएका उपलब्धीहरु र उपलब्ध सेवाको स्तर (गुणात्मक तथा परिमाणात्मक) तथा अन्य व्यवस्थापकीय सूचनाहरुको संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा प्राप्त परिणाम कार्यान्वयन निकायहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
  • ढल निकास तथा सरसफाई आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने अनुकुल तथा प्रतिकुल प्रभावको विश्लेषण गर्ने/गराउने तथा प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको पहिचान अनुसन्धान अध्ययन र प्रयोग गर्ने गराउन कार्यान्वयन निकायहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने ।
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.