वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा

  • विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीति कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।
  • विपद प्रभाबित परिवारको पुनःस्थापना सम्बन्धी नीति तर्जूमा गर्ने तथा नीति कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।
  • सम्बन्धित महाशाखासंग सम्पर्क र समन्वय गरी दातृसंस्थाहरुको सहयोगबाट सञ्चालन हुने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरुको तर्जुमा, अध्ययन, समीक्षा र स्वीकृत गराउने ।
  • व्यवस्थापनलाई विकास सम्बन्धी कार्यमा सहकार्य गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
  • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा वैदेशिक सहयोग तथा ऋण सम्बन्धी विषयहरुमा मन्त्रालयको नीति निर्देशन अनुसार सम्बन्धित निकायहरुको सम्पर्क समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने   गराउने ।
  • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि अन्य मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्ने ।
  • विपद ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जूमा गर्ने तथा कार्यान्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी कार्य योजना ।
  • वातावरणीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाब मूल्याङ्कन (EIA)  सम्बन्धी नीति तर्जूमा, कार्यान्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास आयोजनाहरुको IEE वा EIA सम्बन्धी कार्य गर्ने । 
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.