प्रशासन महाशाखा

महाशाखागत कार्य  विवरण:

प्रशासन महाशाखा:

 • तथा अन्तर्गतका सबै निकायहरुमा काम सुचारु रुपले संचालन गर्न संगठनात्मक स्वरुप तथा कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत रुपमा राय पेश गरी स्वीकृत भई आए बमोजिमको व्यवस्था गर्ने।
 • तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था¸ दरवन्दी सृजना, रिक्त पद पूर्ती सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • प्रचलित ऐन नियम नीति अध्ययन गरी संशोधन परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा राय साथ पेश गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुका सम्वन्धमा पेश भएका फाइलहरुमा राय सहित सचिव समक्ष पेश गर्ने र निर्णयानुसार कार्यहरु सम्पादन गर्ने गरउने।
 • मन्त्रालयको लागि बजेट माग गर्ने, स्वीकृति¸ रकमान्तर¸ श्रोतान्तर¸ थप वजेट माग¸ अख्तियारी प्रदान¸ केन्द्रिय तथा कार्य संचालन स्तरको लेखा संचालन र लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्न लगाउने।
 • विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यलयहरुबाट मागिएको परामर्शमा राय दिने वा आवश्यकता अनुसार राय सहित पेश गरी निर्णयानुसार जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने।
 • मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट¸ भौतिक सामाग्री र जनशक्तिको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने।
 • महाशाखा बीच समन्वय कायम गर्ने र शाखा महाशाखाबाट भइरहेका कामहरुको समन्वय र सुपरीवेक्षण गर्ने/गराउने।
 • अधिनस्थ कार्यको प्रगती विवरण तयार गराई आवश्यक निर्देशन दिने र सचिव समक्ष राय सहित पेश गर्ने।
 • स्वदेशी तथा विदेशी तालिम¸ छात्रबृति वितरण आदीका सम्बन्धमा पेश भएका विषयहरुमा प्रचलित ऐन नियम, परिपत्र र कायम भएको नीति बमोजिम गर्ने गराउने।
 • बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा रेखदेख गरी आवश्यक निर्देशन दिने।
 • स्वीकृत भए बमोजिम रकमान्तर खर्चको स्वीकृती, ठेक्का पट्टा¸ सदर¸ बदर तथा लिलाम बिक्रि र मिनाह सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • मन्त्रालयको जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • स्टोर निरीक्षण गराउने र प्राप्त प्रतिवेदन अनुरुप आवश्यक कारवाही गराउने।
 • आफ्नो महाशाखा अन्तर्गतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने ।
 • भौतिक सामाग्री, भवन, सवारी साधन आदीको संरक्षण, मर्मत संभार आदी विषयमा रेखदेख नियन्त्रण र समन्वय गर्ने ।
 • अधिनस्थ कर्मचारीको काममा मार्गदर्शक भुमिका निर्वाह गरी कर्मचारीहरुको सुपरीवेक्षण र आवश्यकता अनुसार निर्देशन र नियन्त्रण समेत गर्ने

 अ. कर्मचारी प्रशासन शाखा:

 • वा अन्तर्गतका कार्यलयहरुको आवश्यक जनशक्तिको संख्या निर्धारण गरी नपुग भएमा प्रकृया पूरा गरी निर्णय बमोजिम सम्बन्धित निकायहरुमा सहमतिको लागि लेखि पठाउने।
 • सरकारको निर्णय बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीहरु निजामती कितावखानामा दर्ता गराउने।
 • र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा रिक्त रहेका पद पूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने र पद पूर्तिको लागि नियमानुसार छनौट भई आएका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति, बढुवा तथा पदस्थापन गर्न कारवाही चलाई निर्णयानुसार कारवाही गर्ने।
 • अन्तर्गतका स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ ज्यालादारी कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम, पुरस्कार, राजिनामा वा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी पेश भएका बिषयहरुमा आधिकारिक राय सहित पेश गरी निर्णय बमोजिमको कार्य गर्ने/गराउने।
 • कारवाही सम्बन्धी कारवाही शुरु गर्ने र निर्णयानुसार कारवाही गर्ने वा सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाउने।
 • वा अन्तर्गतका पदाधिकारीहरुलाई निमित्त, कायम मुकाम, काज सम्बन्धी कारवाही गरी निर्णयानुसार सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाउने।
 • राजपत्राङ्‍कित तथा राजपत्र अनङ्‍कित समपूर्ण कर्मचारीहरुको विवरण तथा दरवन्दी अभिलेख अद्यावधिक राख्‍ने।
 • कर्मचारी सरुवा भइ अन्यत्र कार्यालयमा गएमा व्यक्तिगत फाईल सम्वन्धित कार्यलयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।
 • वा अन्तर्गत कार्यालयका कर्मचारीहरुको हाजिरी, गयल, विदा रेकर्डको अभिलेख अद्यावधिक राख्‍न लगाउने।
 • छात्रवृत्ति र अध्ययन भ्रमणका लागि उम्मेदवार मनोनयनको लागि निर्णयार्थ पेश गर्ने।
 • अध्ययन वा तालिममा जाने र फर्कने व्यक्तिहरुको विवरणहरु दुरुस्त राख्‍ने, राख्‍न लगाउने।
 • सम्वद्धता तथा स्तर निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालयले सम्पन्न गर्नु पर्ने वढुवा समितिको सचिवालय सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • प्रशासनिक वेरुजु व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

आ) आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्द्धन शाखा:

 • आन्तरिक खटन पटन र आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • लागि आवश्यक परिवहन एवं संचार संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने।
 • लागि आवष्यक सवारी साधन, मेशिनरी औजार तथा जिन्सी सामानहरुको खरिद, भण्डारण, आपुर्ती¸ मर्मत, सम्भार, जिन्सी निरीक्षण तथा लिलाम बिक्रिको व्यवस्था गर्ने।
 • सुरक्षा तथा सरसफाइको प्रवन्ध गर्ने।
 • बैठक आयोजना गर्ने र सोको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
 • पुरस्कार र दण्ड सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने।
 • उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तरगत निकायमा कार्यरत कर्मचारी र राष्ट्र सेवकको सम्पती विवरण सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • सबै कर्मचारीहरुको र मन्त्रालय अन्तर्गतका रा.प.अधिकृतहरुको कार्य संपादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट सम्पादन गर्ने कार्यहरुका सम्बन्धमा आइपर्ने विभिन्‍न गुनासाहरुको छानविन गरी गराई व्यवस्थापन गर्ने ।
 • वा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सम्बन्धमा प्राप्त विभिन्न उजुरीहरुका सम्बन्धमा छानविन एवं कारवाही गर्न आवश्यक कार्य गर्ने र सम्बन्धित निकायहरुमा लेखी पठाउने ।
 • वा अन्तर्गतका निकायहरुमा सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न नेपाल सरकारको नीति ऐन कानूनको परिपालनना भए नभएको सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्ने ।
 • नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनितिक कार्ययोजना अनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट हुनु पर्ने कार्यहरु सम्पादन भए नभएको अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायमा प्रगति विवरण पठाउने ।
 • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहायक फोकल पर्सन भई कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न गुनासाहरुको सम्बन्धमा नोडल अधिकृत भई कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालयको तर्फबाट सूचना अधिकृत भई कार्य गर्ने।
 • प्रचलित ऐन कानूनले तोके बमोजिम मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने उजुरी व्यवस्थापन¸ सुशासन गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्य कार्य गर्ने ।

इ) आर्थिक प्रशासन शाखा:

 • र अन्तर्गत निकायको साधारण तर्फको वार्षिक बजेट तयार गरी पेश गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुर्याउने ।
 • बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गर्ने ।
 • बिनियोजन बमोजिम बजेट खर्चका लागि पेश गर्ने ।
 • राजश्व सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राख्‍ने ।
 • लेखा तयार गर्ने ।
 • परीक्षण गराउने ।
 • निकायको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने ।
 • अभिलेख राख्‍ने र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासन शाखासंग सम्बन्धित कार्यको प्रगति विवरण तयार गर्ने ।

ई) कानून तथा फैसला कार्यान्यवन शाखा:

 • नियम, गठन आदेश, विनियमको मस्यौदा गर्ने, मस्यौदा परिमार्जन गर्ने आवश्यक कार्यको लागि अघि बढाउने।
 • विषयमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, कार्यालयलाई आवश्यक कानुनी राय परामर्श दिने।
 • तर्फबाट लिखित जवाफको मस्यौदा एवं प्रतिउत्तर तयार गर्ने।
 • प्रतिरक्षाको कारवाही गर्ने।
 • तर्फबाट गरिने वार्ता, संझौता आदीमा सहभागी हुने, वार्ताका बुँदा तयार गर्ने, संझौताको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने।
 • तर्फबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी परिमार्जन सहित सम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने।
 • सूचनाहरु निर्णयानुसार प्रकाशनका लागि मुद्रण विभागमा पठाउने ।
 • सम्बन्धित मानव अधिकार सम्बन्धी विषयमा आवश्यक कार्य गर्ने ।
 • र मातहतका निकाय पक्ष विपक्ष हुने वा भएको मुद्दामा सम्बन्धित अड्डा अदालतमा दिइने उजूरी वा प्रतिवाद वा लिखित जवाफ वा पुनरावेदनको लिखत तयार गर्ने, पेश गर्ने र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित अदालतमा पठाउने ।
 • भएका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्ने ।
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.